Home ۱۳۹۳ بهمن
شبهات جهاد و شهادت طلبی
ابتدا باید معنی دو واژه انتحار و استشهاد را بررسی کرد و در ادامه به تعاریف عملیات انتحاری و عملیات استشهادی پرداخت تا فرق این دو با هم مشخص شده، توجیه برای عملیات استشهادی روشن می گردد. انتحار در لغت بمعنای خودکشی است و در اصطلاح شرع عبارت است از اینکه کسی بخاطر حرص دنیوی […]Continue Reading